• Nieruchomości woj. Opolskie

35 887 PLN (84 PLN/m²) na sprzedaż

Strzelce Opolskie (Opolskie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia428.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 35 887 PLN
 • MiastoStrzelce opolskie
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 13, 66-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

Ogłoszenie
o przetargu pisemnym nieograniczonym
na sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3694/7 o powierzchni 428 m2, stanowiącego część nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00042965/6
I. Miejsce przetargu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
II. Termin przetargu: 23.06.2020 r. godz. 10.00.
III. Forma i tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony.
IV. Nazwa i siedziba zbywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
V. Przedmiotem przetargu jest :
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3694/7 o powierzchni 428 m2, stanowiące część nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1S/00042965/6
Szczegółowy opis i charakterystyka nieruchomości wraz z informacją o stanie środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która jest integralną częścią ogłoszenia.
Dokumentem stwierdzającym nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu jest Decyzja Wojewody Opolskiego Nr G-IV-7242-20/92/95 z dnia XXXXXXX-20.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 887,00 zł netto (trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)
Informacja o opodatkowaniu transakcji:
Dostawa działki nr 3694/7 podlega opodatkowaniu stawką 23% podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT.
Informacja o opodatkowaniu jest aktualna na dzień ogłoszenia przetargu.
W przypadku zmiany przepisów zostaną one dostosowane do obowiązujących na dzień podpisania umowy sprzedaży.
Zawarcie umowy nastąpi pod warunkiem, że podmioty do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie złożą oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
VI. Wadium w wysokości 1 795,00 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) należy wpłacić na konto Banku PEKAO S.A. nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX462 w terminie do dnia 22.06.2020 r. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.
VII. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży należy złożyć do dnia 23.06.2020 r do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich, przy ul. Mickiewicza 2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3694/7 o powierzchni 428,00 m2
– nie otwierać do dnia 23.06.2020 r. do godz. 10.00” w Sekretariacie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole lub listownie na adres j.w. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału. Złożona przez uczestnika przetargu oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
VIII. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.
IX. O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu.
X. Zastrzega się prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu, zakończenia przetargu w każdym czasie, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny oraz do unieważnienia przetargu.
XI. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy bądź nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Zbywającego powoduje utratę praw wynikających
ze złożenia oferty oraz utratę wadium.
XII. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zbywający poinformuje oferentów o trybie, w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.
XIII. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty, organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z prawa pierwokupu w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki
do skorzystania z prawa pierwokupu.
XIV. Warunki dopuszczenia do przetargu zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia
XV. Specyfikacja Warunków Sprzedaży jest dostępna w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Dział Nieruchomości i Transportu, I piętro pok. 11 oraz na stronie internetowej Spółki zakładka: Dla Kontrahenta/Nieruchomości i majątek
na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
XVI. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu, przy ul. Armii Krajowej 2, Dział Nieruchomości i Transportu lub pod numerem telefonu: XXXXXX118. Wizji nieruchomości można dokonać w obecności osoby reprezentującej sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu terminu.Z dokumentacją sozologiczną terenu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Ochrony Środkowiska tel. XXXXXX145. Udostępniona dokumentacja sozologiczna stanowi własność Zbywcy i nie podlega kopiowaniu ani innej formie dalszego udostępniania. W trakcie udostępniania dokumentacji sozologicznej istnieje możliwość sporządzania własnych notatek. Oświadczenie o zapoznaniu się z wynikami badań uwzględnione zostanie w zapisach umowy sprzedaży nieruchomości.
XVII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000761 - ZS/l
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13789573
 • Data publikacji: 22 maja 2020 19:35 (15 dni temu)

Mapa

Opolskie, Strzelce Opolskie
Grzegorz Cymmerman

Grzegorz Cymmerman

+48XXXXXX400
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Dzialka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Strzelce Opolskie

nieruchomosci-opolskie-24.pl / 13789573

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

35 887 PLN

84 zł/m²
Strzelce Opolskie

Główne cechy:

 • Powierzchnia 428.00m²

Opis - Działka Budowlana

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 13, 66-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

Ogłoszenie
o przetargu pisemnym nieograniczonym
na sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3694/7 o powierzchni 428 m2, stanowiącego część nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00042965/6
I. Miejsce przetargu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
II. Termin przetargu: 23.06.2020 r. godz. 10.00.
III. Forma i tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony.
IV. Nazwa i siedziba zbywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
V. Przedmiotem przetargu jest :
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3694/7 o powierzchni 428 m2, stanowiące część nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1S/00042965/6
Szczegółowy opis i charakterystyka nieruchomości wraz z informacją o stanie środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która jest integralną częścią ogłoszenia.
Dokumentem stwierdzającym nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu jest Decyzja Wojewody Opolskiego Nr G-IV-7242-20/92/95 z dnia XXXXXXX-20.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 887,00 zł netto (trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)
Informacja o opodatkowaniu transakcji:
Dostawa działki nr 3694/7 podlega opodatkowaniu stawką 23% podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT.
Informacja o opodatkowaniu jest aktualna na dzień ogłoszenia przetargu.
W przypadku zmiany przepisów zostaną one dostosowane do obowiązujących na dzień podpisania umowy sprzedaży.
Zawarcie umowy nastąpi pod warunkiem, że podmioty do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie złożą oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
VI. Wadium w wysokości 1 795,00 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) należy wpłacić na konto Banku PEKAO S.A. nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX462 w terminie do dnia 22.06.2020 r. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.
VII. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży należy złożyć do dnia 23.06.2020 r do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich, przy ul. Mickiewicza 2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3694/7 o powierzchni 428,00 m2
– nie otwierać do dnia 23.06.2020 r. do godz. 10.00” w Sekretariacie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole lub listownie na adres j.w. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału. Złożona przez uczestnika przetargu oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
VIII. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.
IX. O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu.
X. Zastrzega się prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu, zakończenia przetargu w każdym czasie, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny oraz do unieważnienia przetargu.
XI. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy bądź nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Zbywającego powoduje utratę praw wynikających
ze złożenia oferty oraz utratę wadium.
XII. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zbywający poinformuje oferentów o trybie, w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.
XIII. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty, organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z prawa pierwokupu w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki
do skorzystania z prawa pierwokupu.
XIV. Warunki dopuszczenia do przetargu zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia
XV. Specyfikacja Warunków Sprzedaży jest dostępna w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Dział Nieruchomości i Transportu, I piętro pok. 11 oraz na stronie internetowej Spółki zakładka: Dla Kontrahenta/Nieruchomości i majątek
na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
XVI. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu, przy ul. Armii Krajowej 2, Dział Nieruchomości i Transportu lub pod numerem telefonu: XXXXXX118. Wizji nieruchomości można dokonać w obecności osoby reprezentującej sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu terminu.Z dokumentacją sozologiczną terenu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Ochrony Środkowiska tel. XXXXXX145. Udostępniona dokumentacja sozologiczna stanowi własność Zbywcy i nie podlega kopiowaniu ani innej formie dalszego udostępniania. W trakcie udostępniania dokumentacji sozologicznej istnieje możliwość sporządzania własnych notatek. Oświadczenie o zapoznaniu się z wynikami badań uwzględnione zostanie w zapisach umowy sprzedaży nieruchomości.
XVII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000761 - ZS/l
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13789573
 • Data publikacji: 22 maja 2020 19:35 (15 dni temu)