sprzedaż • działka • budowlana


opolskie • Turawa


29 000 PLN
6 778 €
5 861 £
7 625 $
  • 499
58 zł
14 €
12 £
15 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działki niezabudowanej położonej w Turawie.I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1/700, k.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6.

2. Powierzchnia nieruchomości: 499 m2.

3. Opis nieruchomości: działka położona w Turawie około 150 m w linii prostej od Jeziora Średniego, położona przy drodze gruntowej, objęta uproszczonym planem urządzania lasu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako las.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowane są nieruchomości oznaczony jest symbolem: B-15ML - teren zabudowy letniskowo - wypoczynkowej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 29 000,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 290,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.34.2018 z dnia 06.06.2018 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2204 ze zm./: minął w dniu 20.07.2018 r.

9. Obciążenia: brak.II. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 13.05.2019 o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości: 3 000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 20010016 3819 0002. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 09.05.2019.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń. Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 09.05.2019.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

5. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.Kontakt:
Urząd Gminy Turawa
tel: 077 42 12 012 wew. 105

  • powierzchnia: 499 m2
  • powierzchnia działki: 499 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek