sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


opolskie • Strzelce Opolskie • marsz. Józefa Piłsudskiego


1 200 000 PLN
280 466 €
242 519 £
315 524 $
  • 533
2 251 zł
526 €
455 £
592 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gminna położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, obejmująca działkę nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha zabudowaną budynkiem byłego przedszkola o powierzchni całkowitej 533m² oraz niezabudowane działki nr 1148/1 z mapy 6 o pow. 0,0846ha i nr 1148/2 z mapy 6 o pow. 0,0269ha.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Na działce nr 1149 znajduje się obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków jako WILLA- nr karty 57/1320, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu. Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w strefie „B”- ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów zabytkowych.

Dla działek nr 1149 i nr 1148/2 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00054179/6, natomiast dla działki nr 1148/1 prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00040801/5. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i drogi publicznej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym budynku.

Przez działki przebiegają sieci:

1) ciepłownicza 2xDn150 o długości 40m oraz przyłącze ciepłownicze 2xDn65 o długości 23m (działka nr 1149),

2) wodna (działka nr 1148/1), które nie stanowią części składowych nieruchomości zgodnie z art. 49 Kc.

Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 1149 posiada oznaczenie użytku Bi i Bz, a działki nr 1148/1 i nr 1148/2 posiadają oznaczenie użytku Bz.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem UO1. Podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu są usługi oświaty, sportu i rekreacji, szkoła i przedszkola, natomiast równorzędne przeznaczenie to: usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 29a ust.8 i art. 43 ust.1 pkt.10) lit b) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł.


Przetarg odbędzie się dnia 15.05.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1,

(I piętro, sala Rady Miejskiej).Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 120.000zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 20020090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 10.05.2019r.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 oraz publikowana jest na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl.www.gzmk.strzelceopolskie.pl. i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail:Kontakt:
Urząd Miasta Strzelce Opolskie
tel: 774619907/08

  • powierzchnia: 533 m2
  • powierzchnia działki: 2795 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek