sprzedaż • lokal komercyjny • magazyn


opolskie • Brzeg • Starobrzeska


1 950 000 PLN
456 974 €
402 846 £
546 587 $
  • 14 670
133 zł
31 €
27 £
37 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ATRAKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO W BRZEGU


Syndyk masy upadłości Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu (49-305), ul. Starobrzeska 67, tel. 77-444-34-80, , ogłasza konkurs na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki, ukształtowanego w toku czynności syndyka, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 1,4670 ha w Brzegu, ul. Starobrzeska 67, zabudowanych budynkiem siedziby upadłej spółki, halami i obiektami, na których zgromadzono także używane maszyny i urządzenia budowlane oraz materiały niewbudowane, według spisu dostępnego w biurze syndyka w Brzegu za cenę łączną nie niższą niż 1.950.000 zł (transakcja nie podlega podatkowi VAT, wadium 10% najpóźniej z ofertą). Dopuszczalne jest złożenie odrębnych ofert na wszystkie lub poszczególne nieruchomości (działki) spółki w Brzegu na warunkach regulaminu sprzedaży.

Oferty na zakup wskazanych składników wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zawarcia umowy oraz oferowaną ceną zakupu, a także identyfikujące oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać pod wskazanym adresem syndyka z dopiskiem, której pozycji dotyczą, do dnia 25.09.2017 r. do godz. 15,00, a ich publiczne otwarcie nastąpi w tym samym miejscu dnia następnego o godz. 10.30. Najpóźniej po otwarciu ofert syndyk może odwołać przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa i działek. Szczegółowe warunki postępowania, dostępne są w Biurze syndyka w Brzegu lub na stronach www.ardobiejewska.pl oraz na www.sobet.pl


SYNDYK ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH NA ZAKUPY PO DOBRYCH CENACH UŻYWANEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO I RUCHOMYCH SKŁADNIKÓW MASY


REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. Oferty na zakup przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zakupu i oferowaną ceną, nie niższą niż suma wywołania, a także identyfikujące umocowanie oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać lub przesłać pod wskazany wyżej adres Biura Syndyka (Brzeg, ul. Starobrzeska 67) z dopiskiem: „Przetarg Brzeg”, do dnia 25.09.2017 r. do godz. 15.00 (według chwili doręczenia).

2. Jako poszczególne nieruchomości (w tym ujęciu plus VAT) mogą być sprzedane za najwyższą zaproponowaną cenę następujące działki, zabudowane obiektami, które na nich się znajdują:

1) działka 884/19 plus 884/35 (nowo wydzielona z drogi wjazdowej do nieruchomości)

2) działka 884/32

3) działka 884/33

4) działka 884/34 (z biurowcem)

przy czym każda z działek zostanie sprzedana z udziałami w drodze dojazdowej do nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności upadłej, która została też obciążona służebnościami przejazdu na rzecz właścicieli sąsiednich działek, należących do osób trzecich, które z drogi tej muszą korzystać, by dostać się do swoich nieruchomości.

3. Złożenie oferty jest potwierdzeniem, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i ma uprawnienia, w tym korporacyjne, do jego kupna. Nabycie w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza nabycie bez zobowiązań, ale i z wyłączeniem rękojmi i gwarancji.

4. Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wpłacenie wadium w kwocie 10% sumy wywołania przedmiotu sprzedaży, a w przypadku przetargu na sprzedaż którejkolwiek z działek warunkiem jest wpłacenie wadium w kwocie 30.000 zł za każdą z działek z osobna, przed upływem terminu na złożenie oferty na rachunek masy nr PL 95 1440 1156 00000000 1601 7272 (wiążący jest termin uznania rachunku syndyka).

5. Wadium zostanie wyłonionemu w przetargu nabywcy zaliczone na cenę, a pozostałym oferentom zwrócone niezwłocznie po odmowie im przybicia na rachunki, z których je zapłacono lub pisemnie wskazane.

6. Dostępne dla oferentów otwarcie ofert nastąpi w siedzibie upadłej spółki w dniu 26.09.2017 r. o godz. 10.30. Ustanowiona przez syndyka komisja, z jego udziałem, stwierdzi, które oferty spełniają warunki postępowania i mogą w nim uczestniczyć. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym terminie, niezwłocznie po otwarciu ofert, licytacji ceny z udziałem dopuszczonych do postępowania oferentów w przypadku, gdy najwyższe oferty będą identyczne co do oferowanej ceny (a co najmniej zbliżone w granicach 20% różnicy - i oferent, który zgłosił niższą, zaoferuje jej podniesienie powyżej najwyższej o nie mniej niż 3.000 zł) i warunków zapłaty. Oświadczenia oferentów o proponowanej cenie mogą składać wyłącznie umocowane do tego osoby, a postąpienia nie mogą być niższe niż 1.000 zł. Wybrana zostanie najwyższa zgłoszona oferta z uwzględnieniem warunków jej zapłaty - w okresie nie dłuższym, niż dwa miesiące od daty rozstrzygnięcia, jeśli takie zostaną wskazane, gdy po jej dwukrotnym wywołaniu przez syndyka nie zostanie zgłoszone postąpienie wyższe, spełniające warunki postępowania.

7. W pierwszej kolejności syndyk rozpatrzy oferty na przedsiębiorstwo jako całość, a następnie na więcej niż jedną działkę, po czym na poszczególne z nich, przy czym udzielenie przybicia w każdej wcześniejszej fazie unieważnia w następnej postępowanie w zakresie odnoszącym się do składników, na które ofertę przyjęto. W przypadku ofert na poszczególne działki rozstrzygnięcie zajdzie w ich kolejności z tego regulaminu, poczynając od godziny 10.30.

8. Nabywca przejmuje przedsiębiorstwo w stanie istniejącym. Objęcie przedsiębiorstwa lub nieruchomości, z którą związani są pracownicy syndyka, zwłaszcza budynku biurowego, wiąże się z wstąpieniem nabywcy w trybie art. 231 kodeksu pracy w stosunki pracy z pracownikami, zatrudnianymi przez syndyka (do 3 osób). Po nabyciu przedsiębiorstwa lub budynku biurowego, nabywca zobowiązuje się pozostawić nieodpłatnie do dyspozycji syndyka 2 wspólnie wybrane pokoje biurowe wraz z prawem do sprzętu biurowego i komputerowego (w tym syndyk przejmie dyski i nośniki informacji), a także samochodu marki Ford Focus, obecnie wykorzystywanych przez biuro syndyka do wykonywania czynności postępowania do czasu jego zakończenia.

9. Udzielenie przybicia i nabycie przedsiębiorstwa lub nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia Sędzi Komisarz w tym postępowaniu, a zakreślone dalej terminy biegną od tej daty.

10. Nabywca przejmuje nabyte nieruchomości w stanie istniejącym. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zapłacie ceny. W terminie do 2 miesięcy od daty udzielenia przybicia, z uwzględnieniem treści przyjętej oferty, winno nastąpić zawarcie umowy zobowiązującej co do warunków sprzedaży lub umowy ostatecznej, a wadium ulega zatrzymaniu na jej poczet. Z chwilą wezwania, zgodnie z przyjętą ofertą, do zawarcia umowy ostatecznej na nabywcę przechodzą w stosunku do syndyka obciążenia i koszty, związane z utrzymaniem nieruchomości, objętej ofertą. Jeżeli wyłoniony oferent nie stawi się do umowy, powiadomiony na adres z oferty przed terminem wyznaczonym do jej zawarcia, wadium ulega przepadkowi na rzecz masy. Nabywca pokrywa wszelkie koszty związane w zawarciem umowy.

11. Podział przychodów i wydatków nastąpi z uwzględnieniem rozkładu ich ciężaru między stronami, uzgodnionego dla daty przejęcia (przychody przejmie ta strona, którą obciążą związane z danym przychodem wydatki, i w tym zakresie).

12. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu przez nich nieruchomości, w przypadku udzielenia im przybicia, przed zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązani są przedstawić zgodę MSWiA lub jej promesę, jeśli jest wymagana, co nie zwalnia ich z biegu terminów wyżej zakreślonych.

13. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty w granicach zapisanych wyżej zasad. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego.Kontakt:
Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu
tel: 77-444-34-80

  • powierzchnia: 14670 m2
  • powierzchnia działki: 14670 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek