sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


opolskie • Brzeg


1 200 000 PLN
280 466 €
242 519 £
315 524 $
  • 14 670
82 zł
19 €
17 £
22 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ATRAKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO W BRZEGU

Świetny teren na firmę transportową lub produkcyjną, doskonale skomunikowany z DK-94.Syndyk masy upadłości Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu (49-305), ul. Starobrzeska 67, tel. 77-444-34-80, , ogłasza konkurs na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki, ukształtowanego w toku czynności syndyka, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 1,4670 ha w Brzegu, ul. Starobrzeska 67, zabudowanych budynkiem siedziby upadłej spółki (budynek wyposażony w nowy i nowoczesny olejowy kocioł grzewczy Vaillant), halami i obiektami, na których zgromadzono także używane maszyny i urządzenia budowlane oraz materiały niewbudowane, według spisu dostępnego w biurze syndyka w Brzegu o cenie wywołania łącznej 1.200.000 zł Dopuszczalne jest też złożenie odrębnych ofert na wszystkie lub poszczególne działki spółki w Brzegu na warunkach regulaminu sprzedaży.

Oferty na zakup wskazanych składników wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zawarcia umowy oraz oferowaną ceną zakupu, a także identyfikujące oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać pod wskazanym adresem syndyka z dopiskiem, której pozycji dotyczą, do dnia 13.05.2019 r. do godz. 15,00, a ich publiczne otwarcie nastąpi w tym samym miejscu dnia następnego o godz. 10.00. Najpóźniej po otwarciu ofert syndyk może odwołać przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa i działek. Szczegółowe warunki postępowania, dostępne są w Biurze syndyka w Brzegu lub na stronach www.ardobiejewska.pl oraz na www.sobet.plSyndyk zaprasza również na ostateczną wyprzedaż majątku ruchomego, na warunkach tego postępowania, z wyłączeniem wadium.

REGULAMIN SPRZEDAŻY1. Oferty na zakup przedsiębiorstwa (lub poszczególnych działek) wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zakupu i oferowaną ceną (sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanych części podatkowi VAT nie podlega), nie niższą niż suma wywołania, a także identyfikujące umocowanie oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać lub przesłać pod wskazany wyżej adres Biura Syndyka (49-305 Brzeg, ul. Starobrzeska 67) z dopiskiem: „Przetarg Brzeg”, do dnia 13.05.2019 r. do godz. 15.00 (według chwili doręczenia).

2. Jako poszczególne nieruchomości mogą być sprzedane za najwyższą zaproponowaną cenę brutto (obejmującą podatek VAT, tak podano dalej sumy wywołania), następujące działki, zabudowane obiektami, które na nich się znajdują:

1) działka nr 1283 (dawniej 884/19 plus 884/35 - wydzielona z drogi wjazdowej do nieruchomości) - za cenę nie mniejszą niż 202.500 zł

2) działka 884/32 - za cenę nie mniejszą niż 283.500 zł

3) działka 884/33 - za cenę nie mniejszą niż 213.000 zł

4) działka 884/34 (z biurowcem) - za cenę nie mniejszą niż 400.000 zł

przy czym każda z działek zostanie sprzedana z udziałami w drodze dojazdowej do nieruchomości (działka 884/13), stanowiącej przedmiot własności upadłej, która została już obciążona służebnościami przejazdu na rzecz właścicieli sąsiednich działek, należących do osób trzecich, które z drogi tej muszą korzystać, by dostać się do swoich nieruchomości (w tym nabywca nieruchomości, obejmującej budynek biurowy, nabędzie prawa do odpłatności ze służebności, należnych obecnie syndykowi masy upadłości) oraz z udziałami w działkach nr 887/3 i 884/24 na których znajduje się rozdzielnia energetyczna. Konieczne koszty dostosowania instalacji elektrycznej, innych sieci, ogrodzeń itp., do oczekiwań nabywców poszczególnych działek ponosi każdy nabywca na własną rękę.

3. Złożenie oferty jest potwierdzeniem, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem tego postępowania i ma uprawnienia, w tym korporacyjne, do jego kupna. Nabycie w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza nabycie bez zobowiązań, ale i z wyłączeniem rękojmi i gwarancji.

4. Warunkiem udziału w konkursie na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych działek jest wpłacenie wadium w kwocie 10% sumy wywołania przedmiotu sprzedaży (więc od przedsiębiorstwa lub każdej działki z osobna, po oznaczeniu, których składników ono dotyczy), przed upływem terminu na złożenie oferty na rachunek masy nr PL 95 1440 1156 00000000 1601 7272 (wiążący jest termin uznania rachunku syndyka).

5. Wadium zostanie wyłonionemu w przetargu nabywcy zaliczone na cenę, a pozostałym oferentom zwrócone niezwłocznie po odmowie im przybicia na rachunki, z których je zapłacono lub pisemnie wskazane.

6. Dostępne dla oferentów otwarcie ofert nastąpi w siedzibie upadłej spółki w dniu 14.05.2019 r. r. o godz. 10.00. Ustanowiona przez syndyka komisja, z jego udziałem, stwierdzi, które oferty spełniają warunki postępowania i mogą w nim uczestniczyć. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym terminie, niezwłocznie po otwarciu ofert, licytacji ceny z udziałem dopuszczonych do postępowania oferentów w przypadku, gdy najwyższe oferty będą identyczne co do oferowanej ceny (a co najmniej zbliżone w granicach 20% różnicy względem oferty najwyższej - i oferent, który zgłosił niższą, zaoferuje jej podniesienie powyżej najwyższej o nie mniej niż 3.000 zł) i warunków zapłaty. Oświadczenia oferentów o proponowanej cenie mogą składać wyłącznie umocowane do tego osoby, a postąpienia nie mogą być niższe niż 1.000 zł. Wybrana zostanie najwyższa zgłoszona oferta z uwzględnieniem warunków jej zapłaty - w okresie nie dłuższym, niż dwa miesiące od daty rozstrzygnięcia, jeśli takie zostaną dokonane, gdy po jej dwukrotnym wywołaniu przez syndyka nie zostanie zgłoszone postąpienie wyższe, spełniające warunki postępowania.

7. W pierwszej kolejności syndyk rozpatrzy oferty na przedsiębiorstwo jako całość, a następnie na więcej niż jedną działkę, po czym na poszczególne z nich, przy czym udzielenie przybicia w każdej wcześniejszej fazie unieważnia w następnej postępowanie w zakresie odnoszącym się do składników, na które ofertę przyjęto. W przypadku ofert na poszczególne działki rozstrzygnięcie zajdzie w ich kolejności z tego regulaminu, poczynając od godziny 10.00.

8. Nabywca przejmuje przedsiębiorstwo i nieruchomości w stanie istniejącym. Objęcie przedsiębiorstwa lub nieruchomości, z którą związani są pracownicy syndyka, zwłaszcza budynku biurowego, wiąże się z wstąpieniem nabywcy w trybie art. 231 kodeksu pracy w stosunki pracy z pracownikami, zatrudnianymi przez syndyka (do 3 osób). Po nabyciu przedsiębiorstwa lub budynku biurowego, nabywca zobowiązuje się pozostawić nieodpłatnie do dyspozycji syndyka 2 wspólnie wybrane pokoje biurowe wraz z prawem do sprzętu biurowego i komputerowego (w tym syndyk przejmie definitywnie dyski i nośniki informacji), a także samochodu marki Ford Focus, obecnie wykorzystywanych przez biuro syndyka do wykonywania czynności postępowania do czasu jego zakończenia. Ruchomości wyżej wskazane na obecnym etapie postępowania są także wyłączone ze sprzedaży ruchomości w trybie postanowień tego regulaminu.

9. Udzielenie przybicia i nabycie przedsiębiorstwa lub nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia Sędzi Komisarz w tym postępowaniu, a zakreślone dalej terminy biegną od tej daty.

10. Nabywca przejmuje nabyte nieruchomości w stanie istniejącym. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zapłacie ceny. W terminie do 2 miesięcy od daty udzielenia przybicia, z uwzględnieniem treści przyjętej oferty, winno nastąpić - po zapłacie ceny - zawarcie umowy zobowiązującej co do warunków sprzedaży lub umowy ostatecznej, a wadium ulega zatrzymaniu na jej poczet. Gdy w terminie wskazanym przez syndyka zgodnie z przyjętą ofertą nie dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej, na nabywcę przechodzą w stosunku do syndyka obciążenia i koszty, związane z utrzymaniem nieruchomości, objętej ofertą. Jeżeli wyłoniony oferent, powiadomiony w sposób przyjęty między stronami przed terminem wyznaczonym do jej zawarcia, nie stawi się do umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz masy. Nabywca pokrywa wszelkie koszty związane w zawarciem umowy.

11. Podział związanych ze sprzedawanym składnikiem przychodów i wydatków, według stanu na datę sprzedaży nastąpi z uwzględnieniem rozkładu ich ciężaru między stronami, uzgodnionego dla daty przejęcia (przychody przejmie ta strona, którą obciążą związane z danym przychodem wydatki, i w tym zakresie).

12. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu przez nich nieruchomości, w przypadku udzielenia im przybicia, przed zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązani są przedstawić zgodę MSWiA lub jej promesę, jeśli jest wymagana, co nie zwalnia ich z biegu terminów wyżej zakreślonych.

13. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty w granicach zapisanych wyżej zasad. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego.Kontakt:
Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu
tel: 77-444-34-80

  • powierzchnia: 14670 m2
  • powierzchnia działki: 14670 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek